Публічна оферта

Дана Публічна оферта адресована всім фізичним та юридичним особам, надалі «Замовник» що бажають скористатися послугами розміщення цифрових данних, орендою віртуальньних та виділених серверів, а також іншими видами послуг, що іменуються надалі «Послуги», наданому компанією Zahid-Host LLC,  - він же «Виконавець», що діє на підставі Сатуту. Дана оферта відповідає нормам чинного законодавста Грузії та міжнародним договорам у сфері захисту прав споживачів та персональних даних, Публічна оферта вважається прийнятою під час реєстрації Абонента на сайті Виконавця https://zahid.host/

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Замовник – особа, якій надаються Послуги, відповідно до умов Договору;
Виконавець – особа, яка надає послуги розміщення CMS, та оренди віртуальних і виділених серверів, взяла на себе зобов'язання виконати умови Договору;
Хостинг – послуга надання програмно-апаратного комплексу для розміщення даних на сервері;
Послуга – це надання Виконавцем Замовнику доступу до хостингу на платній або безкоштовно (тестовий період), після проходження Замовником реєстрації в порядку встановленому даним Договором;
Тестовий період – це період, який складається з певної кількості календарних днів, описаних в тарифі, після реєстрації Замовника на сервісі Виконавця протягом якого Замовник може отримати на безкоштовній основі певний доступ до сервісу для ознайомлення з якістю надання послуг;
 Профіль – сукупність інформації про Замовника, що ним надана, яка містить відомості, необхідні для його ідентифікації, авторизації та обліку;
Панель керування  – веб-інтерфейс та програмний інтерфейс (API), за допомогою якого Замовником здійснюється управління доменами, профілями, сайтами, поштовими скриньками, а також в якому можна переглядати інформацію про оплату і терміни дії Послуг. Доступ до панелі керування Послугами надається з використанням авторизації;
DNS Сервер – додаток, призначений для відповідей на DNS-запити за відповідним протоколом, забезпечує перетворення доменних імен в IP адреси;
Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;
СDN – географічно розділена мережева інфраструктура що сприяє збільшенню швидкості завантаження інтернет-користувачами даних в точках, де присутня ця мережа;
Хмарний приватний сервер (VPC) – виділений сервер, у вартість якого виділено певний ресурс;
Хмарний хостинг – вид хостингу що відрізняється масштабованістю;
Супровід проектів – заходи що забезпечують контроль та працездатність інтернет проектів та його компонентів. 
Технічна підтримка – спеціаліст\спеціалісти, які володіють певними навичками та знаннями у сфері інформаційних технологій;
 Вартість послуг (тариф) – платіж, розмір якого встановлюється Виконавцем за надання певного об’єму послуг для Замовника за доступ до сервісу.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Предметом даного договору є надання послуги або комплекс послуг: 
- супровід проектів;
- хмарний приватний сервер (VPC);
- хмарний хостинг;
- виділений сервер;
- технічна підтримка;
- додаткові консультаційні та технічні послуги;
1.2 Першим кроком до отримання послуг є реєстрація на сайті Виконавця Замовнику необхідно зайти в відповідний розділ, у якому необхідно ввести електронну адресу, ПІБ, та пароль, після чого на вказану електронну скриньку Замовника відсилається активаційне посилання для підтвердження коректності введених даних. Після переходу за активаційним посиланням Замовник отримує доступ до користування сайтом.
1.3 Послуга надається на платній або безкоштовній основі за вибором Замовника шляхом надання доступу до сервісу, та обраним тарифом.
Замовник, який зареєструвався на сайті, може отримати тестовий період користування сервісом на безкоштовній основі, якщо це передбачено вибраним тарифним планом. Надання тестового періоду не обмежує Замовника у праві на отримання платних послуг сервісу.
1.4 Термін дії умов даного Договору не обмежений. Будь-яка із Сторін може його розірвати в порядку, передбаченому цим Договором.
1.5 Всі зміни й доповнення до даного Договору опубліковуються на сайті Виконавця.
1.6 Всі умови даного Договору є обов'язковими як для Замовника, так і для Виконавця. Перед початком користування Послугою Замовник зобов'язаний ознайомитися з умовами даного Договору. 
1.7. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними Виконавцем у даний Договір або з новими тарифами на Послугу Замовник повинен припинити користування сервісом, попередивши про це Виконавця.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1 Обов'язки Виконавця:
- надати захищений інтерфейс для реєстрації абонента, обробити введені абонентом дані та створити унікальний обліковий запис на підставі введених даних, а також надати необхідні параметри для доступу до послуг в Панелі керування Послугами.
- надавати Замовнику послуги відповідно до вартості обраного тарифу, а у випадку безкоштовного користування сервісом надавати той об’єм послуг, який визначений Виконавцем відповідно до тарифного плану.
2.2 Виконавець має право:
- припиняти надання платних послуг з моменту закінчення строку їх надання, а також припинити, обмежувати, змінювати надання послуги в разі настання таких умов:
    • вчасної несплати протягом 1 місяця;
    • надання Замовником недостовірних або неточних персональних даних або ненадання таких даних на вимогу Виконавця; 
    •  відсутності відповіді Замовника на запит Виконавця про верифікацію Замовника, протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту отримання такого запиту Замовником;
    • використання послуг клієнтом для здійснення не законної діяльності або робіт які створюють перешкоди для надання послуг іншим клієнтам.
    • на вимогу правоохоронних органів, правовласників або інших скаржників
    • в разі виявлення процесів або дій які можуть нашкодити роботі проектів або цілісності даних Замовника
-  змінювати порядок надання послуг та їх вартість без переукладання даного Договору, опублікувавши зміни на своєму сайті за 15 календарних днів до їх впровадження.
- при підвищених (наднормативних) потребах Замовника щодо апаратних та інших наданих ресурсів у рамках замовленого обслуговування - Виконавець залишає за собою право запропонувати Замовникові перехід на інший тарифний план;
2.3. Замовник зобов'язаний:
- при користуванні платними послугами вчасно оплачувати послуги Виконавця в обсязі, порядку і терміни передбачені даним Договором.
- дотримуватися умов даного Договору.
- не перепродувати, не надавати результати послуг за даним Договором третім особам, не порушувати Умови Використання послуг хостингу;
-  ознайомитись з Договором, умовами надання обраних послуг, дотримуватись та виконувати їх вимоги.
- надавати достовірну та актуальну інформацію на вимогу Виконавця для подальшої співпраці в межах цього Договору;
2.4 Замовник має право:
- вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору.
- отримувати від Виконавця інформацію про послуги та додаткові платні сервіси.
- отримати консультацію та допомогу від спеціалістів в разі потреби.
-  звертатися до Виконавця зі скаргами та пропозиціями щодо поліпшення якості послуг.

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ЇХ ОПЛАТИ

3.1 Замовник здійснює оплату Послуги за тарифами, які встановлюються Виконавцем даного Договору. Виконавець залишає за собою право змінювати встановлені тарифи у разі змінення ринкових умов або за інших суттєвих обставин. Замовник на свій розсуд обирає тариф, відповідно до якого він буде здійснювати оплату Послуги.
3.2. Оплата послуг здійснюється на умовах використання послуги. В разі не здійснення оплати у вказаний термін протягом 1 місяця використання Виконавець попереджає Замовника про  призупинення надання послуг шляхом повідомлення на електронну адресу Замовника.
3.3. Оплата послуг здійснюється Замовником на сервісі в відповідному розділі Панелі керування, через будь-який безпечний платіжний сервіс шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Виконавця, або компанії яка здійснює прийом та обслуговування платежів Виконавця, іншим законним методом розрахунку який задовільняє обидві сторони.

ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

4.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань у випадку, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося унаслідок дії обставин непереборної сили. Під обставинами непереборної сили розуміються пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, дії третіх осіб, збої в електропостачанні й у роботі комунікацій, які використовуються для надання послуг, прийняття актів державних органів та інші незалежні від Сторін обставини, що унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання Стороною своїх зобов’язань за даним Договором.
4.2. У випадку виникнення обставин непереборної сили Сторона, яка знаходиться під її дією, повідомляє про це іншу Сторону протягом 7 днів з моменту виникнення такої обставини або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про виникнення обставини. Після припинення дії обставини непереборної сили Сторона, яка знаходилась під її дією, повідомляє про таке припинення іншу сторону протягом 7 днів з моменту закінчення дії обставини непереборної сили або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про припинення дії обставини непереборної сили.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Виконавець не гарантує абсолютної безперебійності або безпомилковості Послуг і не дає гарантію того, що пропоноване програмне забезпечення або будь-які інші матеріали не містять системних помилок. Виконавець докладає всі розумні зусилля і заходи з метою недопущення цього.
5.2. Виконавець не несе відповідальності за прямий або непрямий збиток, заподіяний Замовникові в результаті використання або неможливості користування Послугами або понесений у результаті помилок, збоїв, недоступності Послуг, DDоS та інших атак на Сервері чи у мережі Замовника або Виконавця, видалення файлів, дефектів, затримок в роботі або передачі даних, або зміни функцій і інших причин.
5.3 Виконавець виконує виключно технічні функції і не набуває жодних прав на відповідні доменні імена та веб-сайти, а також не несе відповідальності за розміщення Замовником будь-яких матеріалів на своєму хостингу.
5.4. Усі спори, що виникають за даним Договором або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
5.5. Замовник повністю відповідальний за збереження свого паролю та за збитки, які можуть виникнути через несанкціоноване його використання.
 

ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ЙОГО ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ

6.1. Даний Договір набирає чинність для Сторін з моменту реєстрації Замовника на сайті, вважається укладеним на невизначений строк і діє до припинення його однією зі Сторін або обома Сторонами.
6.2 . Для відмови від отримання платних послуг Замовнику достатньо оплатити послугу за останній місяць використання та попередити Виконавця про своє бажання припинити користування послугами.
6.3. У разі внесення Виконавцем змін до Договору, Виконавець зобов'язується опублікувати вказані зміни на сайті.